Salezjańska tożsamość oratoriów w świetle ich struktury organizacyjno-prawnej w Inspektorii św. Stanisława Kostki

  • Dariusz Husak, SDB SDB UKSW, Warszawa

Abstrakt

Celem opracowania jest analiza form organizacyjno-prawnych, wykorzystywanych obecnie dla funkcjonowania oratoriów w salezjańskiej inspektorii warszawskiej oraz próba odpowiedzi, na ile są one pomocą w realizacji charyzmatu salezjańskiego, a na ile stanowić mogą zagrożenie dla salezjańskiej tożsamości oratoriów. Źródłem tej tożsamości jest doświadczenie z Valdocco, które Ksiądz Bosko przekazał swoim duchowym synom i córkom, a jej gwarantem jest zawsze wspólnota salezjańska. Formy działania oratoriów zmieniały się w zależności od potrzeb oraz sytuacji społeczno – politycznej. Nowy porządek prawny, który nastał w Polsce po transformacji ustrojowej w 1989 roku, dał salezjanom nowe narzędzia do pracy wychowawczej i opiekuńczej. Jednym z narzędzi przyjętych dla pracy oratoryjnej w inspektorii warszawskiej jest forma stowarzyszenia, z jednej strony aktywizująca do działania świeckich, ale też stwarzająca niebezpieczeństwo zbytniej niezależności od wspólnoty salezjańskiej, a co za tym idzie również zagrożenie dla salezjańskiej tożsamości samych oratoriów.

Bibliografia

Bissoli Cesare. 2001. Jan Paweł II o systemie wychowawczym księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Chavez Pascual. 2010. List Przełożonego Generalnego, Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe. Kraków: Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Krakowska.
Dykasterium Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego. 1999. Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe. Podstawowe punkty odniesienia. Kraków: Salezjańskie Centrum Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży.
Dykasterium Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego. 2014. Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe. Podstawa Programowa. Rzym: Editrice S.D.B.
Gabrel Antoni, Lewko Marian. 1974. Czas wolny w domach salezjańskich. W 75 lat działalności Salezjanów w Polsce, 140-152. Łódź-Kraków: Towarzystwo Salezjańskie.
Jan Paweł II. 1988. List Iuvenum Patris w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosco (31 stycznia 1988). Rzym.
Konstytucje i Regulaminy Towarzystwa św. Franciszka Salezego. (1986). Rzym.
Kosiński Stanisław. 1987-1988. Dzieła salezjańskie w życiu Księdza Bosko. W Seminare, 11-35. Kraków-Ląd: Wyższe Seminaria Towarzystwa Salezjańskiego.
Kulpaczyński Stanisław. 1988. Oratorium fundamentalnym środowiskiem wychowawczym w działalności św. Jana Bosko. W Młodych Problemy. Patologia społeczna wśród młodzieży a współczesne duszpasterstwo. I Warszawskie Dni Problematyki Młodzieżowej. Materiały cz. 2, 48-70. Warszawa: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego.
Misiaszek Kazimierz. 1987-1988. Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. W Seminare, 37-65. Kraków-Ląd: Wyższe Seminaria Towarzystwa Salezjańskiego.
Misiaszek Kazimierz. 1996. Młodzież w centrum pastoralnej troski salezjanów: oratoryjna propozycja pracy z młodzieżą dla Kościoła w Polsce. W Seminare, tom 12, 197-211. Kraków-Ląd-Łódź: Wyższe Seminaria Towarzystwa Salezjańskiego.
Pietrzykowski Jan. 2007. Salezjanie w Polsce 1945 – 1989. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
Pius XI. 1935. Dekret Geminata laetitia (1 kwietnia 1934). W AAS 27, 285. Watykan.
Salezjański Resort Duszpasterstwa Młodzieżowego. 1990. Elementy oraz kierunki Projektu Wychowawczo – Duszpasterskiego. Materiały dla Rad Inspektorialnych. Warszawa: Salezjańskie Centrum Młodzieżowe.
Styrna Stanisław. 1974. Zgromadzenie Salezjańskie w Polsce w poszukiwaniu form odpowiedzi na potrzeby wychowawcze i duszpasterskie w latach 1898-1974. W 75 lat działalności Salezjanów w Polsce, 11-34. Łódź-Kraków: Towarzystwo Salezjańskie.
Szczerba Kazimierz. 1987-1988. Kontakty Polaków z Księdzem Janem Bosko. W Seminare, 111-137. Kraków-Ląd: Wyższe Seminaria Towarzystwa Salezjańskiego.
Świda Andrzej. 1984. Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny. Kraków: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego.
Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 2013. Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1169.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 2001. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 2001. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2015. Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 332.
Opublikowane
2016-03-31
Jak cytować
HUSAK, Dariusz. Salezjańska tożsamość oratoriów w świetle ich struktury organizacyjno-prawnej w Inspektorii św. Stanisława Kostki. Seminare. Poszukiwania naukowe, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 53-65, mar. 2016. ISSN 2450-1328. Available at: <http://ojs.seminare.pl/index.php/seminare/article/view/11>. Date accessed: 23 paź. 2017.
Dział
Z problematyki społeczno-pedagogicznej